Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden betreffen de betalings- en leveringsvoorwaarden voor e-tickets voor het inschrijven voor de tocht, het toertocht reglement en Privacy Voorwaarden van IJsvereniging “Belterwiede” (kvk no 40060827); hierna te noemen “IJSCLUB”.
 2. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
 3. Tijdens het bestellen van etickets moet de deelnemer akkoord gaan met deze voorwaarden, anders kunnen er geen etickets besteld worden,.

Artikel 2: Bereikbaarheid

Wij proberen veel gestelde vragen zo goed mogelijk te verwerken op de website van de IJSCLUB. Indien een deelnemer een vraag heeft die niet op deze site beantwoord wordt, kan een deelnemer deze stellen via info@ijsclubwanneperveen.nl.

Artikel 3: Klachtenregeling

Wanneer een deelnemer een klacht heeft over de aanschaf van een eticket, het toertocht reglement of de privacy voorwaarden, dan kan de deelnemer deze sturen naar info@ijsclubwanneperveen.nl. De IJSCLUB zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht reageren.

Artikel 4: Slotbepaling

De IJSCLUB heeft het recht deze voorwaarden tussentijds te wijzigen. 

HOOFDSTUK 2: TOERTOCHT E-TICKETS

Artikel 5: Kosten deelname aan de tocht

 1. De kosten voor deelname van de tocht bedragen € 10,– per persoon.
 2. Op de website tijdens het inschrijven kan er alleen betaald worden met iDeal.

Artikel 6: Hoeveel mensen kunnen deelnemen

 1. Aan de tocht kunnen maximaal 10.000 personen deelnemen.
 2. De IJSCLUB kan hiervan om organisatorische en/of veiligheidsredenen afwijken. Dit zal zo vroeg als mogelijk is worden bekend gemaakt maar uiterlijk bij de opening van de inschrijving.

Artikel 7: Hoe inschrijven

 1. Drie dagen voordat de tocht kan worden verreden, zal dit bekend worden gemaakt op de website en sociale media. Dit is mede afhankelijk van de snelheid van verlening van de vergunning door de gemeente.
 2. De verkoop van de startbewijzen begint drie dagen voor de tocht om 0:00 uur en eindigt op dag van de tocht om 09:00 uur.
 3. Inschrijven is alleen mogelijk via de website van de IJSCLUB.
 4. Ter plaatse worden er geen tickets verkocht.

Artikel 8: Tickets

 1. De tickets zijn strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 2. Het is niet toegestaan het ticket te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken.
 3. Elk ticket is voorzien van een unieke code en kan slechts 1x worden gebruikt voor toegang tot de tocht. Het is tevens een gratis parkeerbewijs.
 4. Indien een ticket is verveelvoudigd op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde qrcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot het evenement, dan heeft de IJSCLUB het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang hiervoor is.
 5. Indien de ticket-houder op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, dan kan de IJSCLUB het ticket ongeldig maken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid eticket

De IJSCLUB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van het ticket door de deelnemer door welke oorzaak dan ook. Via de ontvangen email na de bestelling kan de deelnemer het ticket opnieuw afdrukken. In het geval de IJSCLUB door de deelnemer om een vervangend ticket wordt verzocht, zal de IJSCLUB hiervoor € 5,– voor in rekening brengen via iDeal.

HOOFDSTUK 3: TOERTOCHT REGLEMENT

Artikel 10: Start en startplaats

Op het inschrijfbewijs staat de startplaats en -tijd vermeld. De deelnemer kan pas vanaf de starttijd het ijs op.

Artikel 11: Routeaanduiding

De deelnemer dient de aangegeven route te volgen. Bij belangrijke splitsing van ijswegen staan rechthoekige oranje borden met daarop een zwarte pijl. Op de meren zullen ter aanduiding van de route, voor zover nodig, groene lichtbakens worden geplaatst. Eventuele wakken, kistwerken en andere gevaarlijke plekken zullen zoveel mogelijk worden aangegeven (bij donker onder andere met een oranje lantaarn). Indien een kluunplaats niet te overzien is, wordt zoveel mogelijk op een wit bord met zwarte cijfers aangegeven hoeveel meter er gekluund moet worden.

Artikel 12: Stempelposten

De stempelposten zijn te vinden te vinden via https://tinyurl.com/OV07-route. Afhankelijk van de te rijden afstand kunnen meer of minder stempelposten gepasseerd worden.

Artikel 13: Geheime stempelposten

De IJSCLUB kan langs de route ook een geheime stempelpost inrichten die niet op de kaart staat.

Artikel 14: Rijregels

 1. Het is de deelnemer niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die redelijkerwijs een gevaar of ernstige hinder voor andere deelnemers kunnen veroorzaken.
 2. Aanwijzingen van en namens de IJSCLUB, politie en gezagsdragers dienen te worden opgevolgd.
 3. De deelnemer dient zoveel mogelijk rechts te houden, tenzij ter plaatse uitdrukkelijk staat aangegeven, dat andere rijregels in acht genomen dienen te worden.
 4. Het is ten strengste verboden van enigerlei vervoermiddel gebruik te maken. De deelnemer moet het gehele traject per schaats afleggen, behalve daar, waar hij op aanwijzing gedwongen is te lopen.
 5. De schaatsbuizen moeten aan de achterzijde zijn afgerond met een straal van minimaal 1 cm. 
 6. Op vice-versa te rijden trajecten is het gebruik van verlichting verboden.
 7. Elke deelnemer is verplicht een andere deelnemer die in kennelijke problemen verkeert, te helpen of voor deze hulp te zoeken, zonder zich daarbij zelf bloot te stellen aan gevaar.
 8. Draag altijd handschoenen.
 9. Een goede helm is verstandig.
 10. Draag goede kleding en zorg voor een sneeuw-of skibril.
 11. Verdere tips voor veilig schaatsen: https://knsb.nl/schaatsen-op-natuurijs/ikwiltoerschaatsenop-natuurijs/tips_uitrusting_veiligheid_natuurijs/ 

Artikel 15: Eindcontrole

Na de tocht gereden te hebben kan bij de locatie vermeld op het eticket een herinneringsmedaille worden opgehaald als alle stempels van de controleposten aanwezig zijn.

Medailles worden niet per post toegezonden maar kunnen tot 18.00 uur op de startlocaties worden afgehaald.

Artikel 16: Sluiting controle

Alle stempelposten sluiten om 17.00 uur en tot 18.00 uur kunnen medailles worden afgehaald met de startlocatie die staat vermeldt op het eticket.

Artikel 17: Staken van de tocht

 1. De IJSCLUB kan wegens zwaarwegende omstandigheden de tocht staken. Vanaf dat moment is het niet toegestaan de route te vervolgen en dient de deelnemer zo spoedig mogelijk het ijs te verlaten
 2. Het besluit onder artikel 17 lid 1 heeft nimmer tot gevolg dat aanspraak gemaakt kan worden op restitutie van de deelnamekosten.

Artikel 18: Afgelasting

Indien de tocht onverhoopt afgelast moet worden voordat de tocht zal plaatsvinden, kan er afhankelijk van het moment van afgelasten, een deel van de deelnamekosten gerestitueerd worden onder inhouding van minimaal € 2,50 per eticket.

Artikel 19: Uitsluiting van aansprakelijkheid

Iedere deelnemer rijdt voor eigen risico. De IJSCLUB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen die de deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de tocht overkomen.
Hieronder wordt begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel. De IJSCLUB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, of vermissing en diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de tocht in zijn bezit heeft. Het parkeren op de door de organisatie aangegeven parkeerplaatsen is voor eigen risico en de organisatie is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook. De uitsluiting in dit artikellid geldt mede voor de door of namens de IJSCLUB ingeschakelde vrijwilligers. De IJSCLUB aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het vroegtijdig staken van de tocht.

HOOFDSTUK 4: PRIVACY VOORWAARDEN

Artikel 20: Algemeen

Uw privacy is van het grootste belang voor de IJSCLUB. Als we uw gegevens tijdens het bestellen van etickets verwerken doen we dat in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen. De IJSCLUB, met adres Siebenweg 20 te Wanneperveen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Artikel 21: Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Als deelnemer vragen wij de volgende gegevens:

 • Naam;
 • e-mail adres;
 • Starttijdstip en startlocatie;

Artikel 22: Voor welke doeleinden gebruikt de IJSCLUB uw gegevens?

De vastgelegde gegevens van deelnemers worden gebruikt voor het aanschaffen van etickets. De IJSCLUB kan uw gegevens gebruiken voor het analyseren van betaalgedrag en profilering tijdens de tocht.


Artikel 23: Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 

De IJSCLUB verstrekt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, tenzij:

 • Wij daartoe verplicht zijn op basis van de wetgeving of een rechterlijke uitspraak;
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de IJSCLUB;
 • In noodgevallen tijdens de tocht;
 • U hier specifieke toestemming voor heeft gegeven. 

Artikel 24: Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens tot 24 uur na afloop van de toertocht. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Artikel 25: Cookies

De IJSCLUB maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. 

Artikel 26: Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

Artikel 27: Links naar andere websites

Op de website, emails en het eticket treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Artikel 28: Gegevensverwerkers

Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Vimexx. Vimexx kan metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van metagegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Email
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer ook gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Postmark
Tijdens het bestellen van etickets maken we gebruik van de emaildiensten van Postmark. Postmark zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens (naam en emailadres)worden door Postmark beveiligd opgeslagen. Postmark maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Postmark behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Artikel 29: Gegevens aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens op het eticket aan te passen. Stuur daartoe een email naar info@ijsclubwanneperveen.nl